functioneren van de raad

Een degelijke analyse van het eigen functioneren bevordert goed toezicht. Zo’n analyse toont de sterke en minder sterke punten en de risico’s waarmee de interne toezichthouders te maken hebben. De uitkomsten van de analyse bieden de Raad een kompas voor verbetering. Met onze risicoscan brengen wij het functioneren van het toezichthoudend orgaan vanuit drie perspectieven in kaart: organisatie (formeel & informeel), (gedrags-) cultuur en maturiteit (kennis & kunde), Met behulp daarvan schetsen we een samenhangend beeld van de Raad en zijn functioneren terwijl we bovendien de aandachtspunten voor verbetering in kaart brengen. De doorlooptijd is zes tot acht weken, mits de agenda van de gesprekspartners dat toelaat.

continuïteitsrisico’s van de organisatie

Goed toezicht vereist onder meer dat de toezichthouder inspeelt op de risico’s van de organisatie waarop hij toeziet en weet wat de bestuurder hieraan doet. In essentie gaat het om de continuïteit van de organisatie die samenhangt met financiële risico’s, operationele risico’s, juridische risico’s (o.a. compliance), marktrisico’s, politieke risico’s en risico’s die de organisatie van binnenuit kunnen bedreigen (cultuur & gedrag, kennis & kunde).

Het risicomanagement is primair de verantwoordelijkheid van de bestuurder; het is de taak van de Raad van Toezicht hierover te adviseren en hierop toezicht te houden.

Een aantal incidenten dat de laatste tijd de pers heeft gehaald, laat overduidelijk zien dat een Raad van Toezicht en zijn individuele leden een aanzienlijk risico lopen. Reputaties zijn sneller geknakt dan verworven en de centrale vraag zal, als er ‘gebeurtenissen’ zijn, altijd luiden: is er voldoende gedaan om deze gebeurtenis te voorkomen en is er ook voldoende gedaan om deze gebeurtenis goed aan te pakken?

Wij ondersteunen en adviseren de leden van de Raad bij het houden van toezicht op het risicomanagement van de organisatie. Wij bespreken een rapport met analyse en aanbevelingen met u. De doorlooptijd is zes tot acht weken, mits de agenda van de gesprekspartners dat toelaat.