Met evaluatie en visitatie toetsen wij zowel het interne functioneren als het resultaat van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht met behulp van feitelijk, constaterend onderzoek. Wij doen deskresearch, bestuderen de relevante stukken en voeren gesprekken met (alle) leden van de Raad van Toezicht, het College of Raad van Bestuur en enkele belangrijke stakeholders.

Per situatie bepalen wij met onze opdrachtgever waar het accent moet liggen: op verbetering van het resultaat dan wel een verbetering van de organisatie van het toezicht. Belangrijke onderdelen van ons onderzoek zijn: het samenspel tussen Raad en Bestuur, de mate waarin voldaan is aan de uiteenlopende voorwaarden waaraan een goed functionerend toezichthouder moet voldoen, het teamproces en de samenstelling van de raad en het individueel functioneren van zijn leden.

We maken een rapport met aanbevelingen en bespreken dat met U. De doorlooptijd is acht weken, mits de agenda van alle gesprekspartners dat toelaat.