visie

Een gedeelde visie op de inhoud en reikwijdte van het toezicht is een belangrijke leidraad voor toezichthouders.

Vanuit ons bureau helpen wij opdrachtgevers bij het ontwikkelen van zo'n visie in een korte doorlooptijd. Daarbij komen onder meer aan de orde:  de afbakening van verantwoordelijkheden tussen toezichthouders en bestuurders, de onderlinge taak- en rolverdeling, nut en noodzaak van een actuele profielschets.

verantwoording

Afleggen van verantwoording over uitgevoerde werkzaamheden en geboekte resultaten hoort bij professioneel toezicht. Diverse bestuurlijke incidenten en falend toezicht in verschillende sectoren onderstrepen het belang van verantwoording.

De Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen behoort bij de uitoefening van zijn taken rekening te houden met verschillende belangen: van medewerkers, van afnemers, van de organisatie zelf en het belang van de samenleving, gelet op de publieke missie.

Daarom is het nodig dat de Raad van Toezicht bepaalt wie de meest relevante interne en externe belanghebbenden zijn, vooral wanneer de Raad in een stichtingsstructuur werkt, waar formele ‘eigenaars’ van de organisatie ontbreken. In zo’n situatie heeft men te maken met een ‘verantwoordingsvacuüm’.

Vanuit Beter Toezicht adviseren wij over maatwerkoplossingen voor dit verantwoordingsvacuüm, die recht doen aan de specifieke uitgangssituatie waarin de organisatie verkeert. Daarbij maken we onderscheid tussen het afleggen van verticale verantwoording (aan externe toezichthouders, subsidieverleners) en horizontale verantwoording aan belanghebbenden in de samenleving.

In de huidige maatschappelijke context is het opportuun dat een Raad van Toezicht of de Raad van Commissarissen zichtbaar opereert vanuit een transparante houding: wie zijn de leden, hoe heeft de Raad inhoud gegeven aan zijn taak,  welke stappen zet de Raad zelf op het gebied van professionalisering? Ook hiervoor biedt Beter Toezicht praktische handreikingen en suggesties. De doorlooptijd is zes tot tien weken, mits de agenda van de gesprekspartners dat toelaat.